18

شهریور

مهاجرت کاری آلمان

مهاجرت کاری آلمان مهاجرت به آلمان از طریق کار به چند صورت امکان پذیر است . از آنجایی که رشد جمعیت در کشور آلمان منفی است ، دولت آلمان در نظر گرفته با تسهیل کردن قوانین اخذ ویزا کار که امکان اشتغال از طریق تخصص را برای اتباع خارجی فراهم می کند ، کمبود نیروی کار و […]